Voorwaarden & disclaimer

Algemene Leveringsvoorwaarden van Tekst- en vertaalbureau Tekstproduct, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09197877 onder de naam Tekstproduct.nl.

Toepasselijkheid 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen Tekstproduct en de opdrachtgever en het uitbesteden van werk aan derden door Tekstproduct.

2. Deze voorwaarden hebben voorrang boven algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever op de punten waarmee deze daarmee in conflict zijn.

3. Deze voorwaarden zullen naar de letter van de wet geïnterpreteerd worden. Mochten één of meer punten uit deze overeenkomst niet geldig zijn voor de wet, blijven de andere punten onveranderd van kracht.

4. Aan een oriënterend gesprek tussen Tekstproduct en de opdrachtgever zijn geen kosten verbonden. Indien een oriënterend gesprek overgaat in een werkbespreking (en al direct wordt ingegaan op mogelijke oplossingen of al invulling wordt gegeven aan de voorgestelde werkzaamheden), dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Deze overgang wordt aan de opdrachtgever gemeld.

5. De prijzen die in overeenkomsten van Tekstproduct worden genoemd, zijn prijzen die gelden op het tijdstip van aanbieding van de offerte en zijn geldig tot één maand na dagtekening. Deze prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere eventuele heffingen die de overheid oplegt.

6. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

Uitvoering van de opdracht 

7. Tekstproduct begint met het uitvoeren van de opdracht nadat de opdrachtgever schriftelijk akkoord is gegaan met de inhoud van de offerte (opdrachtverlening).

8. Tekstproduct verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de opdracht. Als het werk uit een tekst bestaat, zal deze in goed Nederlands en in de voorkeurspelling geschreven zijn, tenzij vooraf een andere taal of spelling wordt overeengekomen.

9. Tekstproduct heeft te allen tijde het recht om bij de uitvoering van de opdrachten gebruik te maken van diensten van derden, voor zover hij dat binnen de grenzen van de opdracht nodig of wenselijk acht.

10. De opdrachtgever zal steeds tijdig relevante materialen, gegevens en inlichtingen verschaffen, en zijn medewerking verlenen aan Tekstproduct, zodat laatstgenoemde de opdracht naar behoren kan uitvoeren. Indien Tekstproduct door het niet tijdig of niet aanleveren van deze materialen, gegevens en inlichtingen genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gedeclareerd. De opdrachtgever vrijwaart Tekstproduct voor aanspraken met betrekking tot auteursrechten, betreffende door de opdrachtgever verstrekte materialen, gegevens en inlichtingen die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

11. Tekstproduct zal de overeengekomen leveringstermijn zoveel mogelijk in acht nemen. Het overschrijden van de overeengekomen leveringstermijn alleen brengt Tekstproduct niet in verzuim. Indien een termijnoverschrijding dreigt zal Tekstproduct de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

12. Indien door de opdrachtgever een verleende opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is Tekstproduct niet verplicht tot levering van teksten, werken of diensten die nog niet gereed zijn. Tekstproduct heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

13. In geval van overmacht mag Tekstproduct de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen opschorten voor de duur van de door overmacht ontstane situatie, zonder dat hij tot schadevergoeding verplicht is aan opdrachtgever. Als overmacht worden alle omstandigheden beschouwd die van een dusdanige aard zijn dat in redelijkheid nakoming van de overeenkomst door Tekstproduct niet kan worden gevraagd.

14. Wanneer er sprake is van onafhankelijke omstandigheden of bepaalde handelingen aan de zijde van opdrachtgever, waardoor in redelijkheid niet kan worden verlangd dat Tekstproduct de opdracht verder vervult, heeft Tekstproduct het recht om de opdracht neer te leggen. In dat geval heeft Tekstproduct recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot dat moment gemaakte kosten. Tekstproduct is in dat geval verplicht de bereikte resultaten aan opdrachtgever ter beschikking te stellen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.

Levering en reclames 

15. Indien de levering een tekst bevat, is eenmaal een eenvoudige herziening van de concepttekst na overleg met de opdrachtgever in de prijs inbegrepen. Ook bij andere leveringen dan een tekst is een eenvoudige herziening in de prijs inbegrepen, tenzij expliciet iets anders wordt overeengekomen. Een ingrijpende herziening, meerdere herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de overeengekomen prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht tenzij hierover vooraf andere afspraken zijn gemaakt.

16. Opdrachtgever dient als inhoudelijke deskundige een geleverd(e) tekst, werk of dienst bij levering – of zo spoedig mogelijk daarna – te (laten) onderzoeken. Opdrachtgever dient hierbij na te gaan of het juiste product is geleverd en of het geleverde voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen.

17. Eventuele reclames of klachten dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan Tekstproduct kenbaar te worden gemaakt. Als deze termijn is verstreken, heeft de opdrachtgever de geleverde teksten, werken of diensten automatisch geaccepteerd. Indien Tekstproduct een reclame als gegrond beschouwt, geeft hij de opdrachtgever de keuze tussen vervangend werk of aanvulling van het geconstateerde tekort. De omvang van deze vervanging of aanvulling dient in verhouding te staan tot de grond van de reclame en zal in overleg tussen de opdrachtgever en Tekstproduct worden vastgesteld.

18. De opdrachtgever zal, in geval van een product dat in serie zal worden vervaardigd, Tekstproduct kosteloos ten minste 1 (één) exemplaar van het verveelvoudigde product doen toekomen (bewijsexemplaar), zodra publicatie heeft plaatsgevonden.

Betaling

19. Tekstproduct factureert opdrachtgever na levering van de teksten, werken of diensten. Betaling hiervan geschiedt binnen 10 dagen na factuurdatum.

20. Bij opdrachten die langer dan een maand zullen duren, heeft Tekstproduct het recht aan het einde van elke maand te factureren. Bij arbeidsintensieve opdrachten heeft Tekstproduct het recht ook tussentijds te factureren.

21. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de vordering belast met de wettelijke rente, gerekend vanaf 14 dagen na factuurdatum tot aan de datum van betaling. Alle door Tekstproduct gemaakte kosten van invordering, inclusief die van eventuele juridische bijstand, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Eigendomsrechten 

22. Het auteursrecht, evenals alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op het geleverde berust bij Tekstproduct. Opdrachtgever verkrijgt bij levering slechts eenmalig de gebruiksrechten en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

23. Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet helemaal is betaald, blijven alle rechten Tekstproduct. 

24. Het is de opdrachtgever niet toegestaan ingrijpende wijzigingen in een productie van Tekstproduct aan te (laten) brengen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij ingrijpende wijziging van de geleverde bijdrage die niet de goedkeuring van Tekstproduct krijgt, kan Tekstproduct op grond van de Auteurswet het gebruik van zijn bijdrage verbieden. In dat geval is de opdrachtgever verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Als deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de opdrachtgever verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.

25. Tekstproduct heeft te allen tijde het recht om zijn naam te (laten) vermelden in het colofon van een publicatie, presentatie, webpagina, model, handleiding of brochure. Als Tekstproduct dit nodig acht zal de opdrachtgever het te verveelvoudigen en/of openbaar te maken werk voorzien van het symbool © met de naam ‘Tekstproduct ‘of ‘Tekst- en vertaalbureau Tekstproduct’ en het jaar van de eerste publicatie.

26. Tekstproduct heeft het recht om het geleverde te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

27. Voor ideeën, tips, oplossingen en adviezen van Tekstproduct die door de opdrachtgever worden gebruikt voor de realisatie van een product of proces, dient de opdrachtgever aan Tekstproduct een redelijke vergoeding te betalen. Uitgangspunt voor het vaststellen van de vergoeding is de gebruikswaarde van het gerealiseerde product of proces als gevolg van het idee, de tip, de oplossing en/of het advies.

Aansprakelijkheid 

28. Tekstproduct kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst, werken of diensten. De opdrachtgever dient te allen tijde de laatste controle uit te voeren, en aanvaardt de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de geleverde tekst, werken of diensten. Hij vrijwaart Tekstproduct tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving voor onjuistheden of onzorgvuldigheden, tenzij er sprake is van opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van de kant van Tekstproduct.

29. De aansprakelijkheid van Tekstproduct voor schade door grove opzet, schuld of nalatigheid zoals bedoeld in artikel 28, uit hoofde van een overeenkomst met de opdrachtgever, is beperkt tot vergoeding van de directe schade die de opdrachtgever lijdt, tot het bedrag van het aan Tekstproduct toekomende honorarium voor deze overeenkomst, met een maximum van € 1000 (duizend euro).

30. Aansprakelijkheid van Tekstproduct voor indirecte schade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Onder indirecte schade valt onder andere: gevolgschade, gederfde omzet of winst en gemiste besparingen.

31. Verzending, vervoer en overdracht van goederen, waaronder begrepen producten, apparaten, informatiedragers en teksten, inclusief verzending op digitale wijze, gebeurt steeds voor risico van de opdrachtgever.

Geheimhouding 

32. Tekstproduct verplicht zich tot geheimhouding van die gegevens van de opdrachtgever die hij in het kader van de opdracht heeft gekregen, en waarvan hij weet dat ze vertrouwelijk zijn.

33. Tekstproduct legt deze verplichting tot geheimhouding tevens op aan derden die door hem voor de werkzaamheden worden ingeschakeld.

Toepasselijk recht en geschillen

34. Op alle overeenkomsten met Tekstproduct en de uitvoering daarvan is het Nederlandse recht van toepassing.

35. Alle geschillen, voortvloeiende uit overeenkomsten met Tekstproduct, zullen worden voorgelegd aan de competente rechter in Nederland. Er is pas sprake van een geschil, wanneer één van de partijen dit schriftelijk aan de wederpartij heeft laten blijken.