Research

Aan een goede vertaling ligt óf fundamentele kennis óf gedegen research ten grondslag en verdieping in de materie. Dit voortraject ziet onze opdrachtgever niet, maar hij merkt waarschijnlijk wel dat de vertaling soepel loopt en een logische opbouw heeft. Vertalen is bepaald niet het simpelweg omzetten van woorden in een vreemde taal. Vertalen vraagt om creatief taalgebruik, vertalen is een kunst!

Vertaaltools

Veel van onze vertalers maken gebruik van moderne vertaaltools, ook wel CAT-tools genoemd, zoals Trados, Wordfast, Omega T e.a. Dit garandeert een consistent gebruik van een eenmaal vertaalde term. De terminologie wordt opgeslagen en weer opgeroepen bij een volgende opdracht.

Apostille of legalisatie?

Voor sommige documenten is een apostille vereist. Een apostille wordt verkregen bij de rechtbank en bevestigt dat de beëdigde vertaler bij de rechtbank bekend is. Een apostille is alleen werkzaam voor de 103 landen die het Apostilleverdrag (“Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten) hebben ondertekend. Neem contact met ons op als u hierover meer informatie wilt ontvangen.

Een legalisatie is een omslachtige procedure en kan nodig zijn voor alle overige landen die niet zijn aangesloten bij het Apostilleverdrag. In dat geval moet eerst de handtekening van de beëdigde vertaler worden geverifieerd en gelegaliseerd door de rechtbank waarbij de vertaler staat ingeschreven. Informeer bij de betreffende instantie welke weg u moet bewandelen.

Moedertaal of vadertaal?

Wij werken uitsluitend met moedertaalsprekers. Waarom wordt dat eigenlijk moedertaal genoemd? Ook in de vreemde talen wordt deze term gebruikt: mother tongue, Muttersprache, langue maternelle, lingu materna enz. Waar dat vandaan komt is niet helemaal duidelijk. Het is verdedigbaar te veronderstellen dat het in verband staat met het feit dat een kind al voor de geboorte de klanken van zijn moeders-taal opvangt.

Net zo interessant is het verschil tussen moederland en vaderland, omdat die twee termen door elkaar heen worden gebruikt. Echter, bij moederland ligt er een link naar het bezit van koloniën, terwijl bij vaderland de nadruk ligt op het land van oorsprong, ‘het van de vaderen geërfde land’ (Koenen woordenboek).

Vadertje tijd, de wens is de vader van de gedachte, de geestelijke vader, maar ook: moeder aarde, een moederhart, moederziel alleen. En wat te denken van ‘moeders wil is wet’?! De Nederlandse taal is zó rijk en zó leuk!